کاربرد ازن در تصفيه و ضدعفوني آب استخر

فن آوریهای نوین درتصفیه آب استخرهای شنا

ورزش شنا زمانی مفرح و لذت بخش خواهد بودکه درآبی شفاف ، سالم و عاری از هرگونه آلودگی میکروبی و شیمیایی انجام شود.

امروزه دردنیا از روشهایی استفاده می شود که علاوه بر ضدعفونی آب استخر با کارایی بسیار بالا ، عمل تصفیه پیشرفته را نیز انجام می دهند و درعین حال هیچ گونه ترکیبات زیان آورثانویه را درآب ایجاد نمی نماید ودرنتیجه اثرات سوء برچشم ، پوست و بدن شناگر برجای نگذاشته و بدون اثرات خوردگی برتاسیسات و سازه های فلزی استخرها می باشند.

این سیستم ها مطابق با آخرین استانداردهای بهداشتی دنیا تولید و عرضه می گردند و جایگزین روشهای دیگر از جمله استفاده از کلر و سایر ترکیبات شیمیایی شده اند.

استفاده از گاز ازن برای تصفیه آب

استفاده از گازازن یکی از روشهای نوین درصنعت تصفیه آب می باشد.دراین روش گاز ازن که یک اکسید کننده قوی است ، پس از تزریق به آب کلیه آلودگیهای آن را ازبین برده و خود تبدیل به اکسیژن می گردد . بدین ترتیب ضمن تصفیه کامل آب در این روش ، اکسیژن آزاد شده نیز فضای مفرح و نشاط آور مضاعفی را درآب و محیط استخر برای شناگر ایجاد می نماید.