Reverse Osmosis

Osmosis  (آب شیرین کن )

        امروزه از مکانیسم عملکرد غشاء نیمه تراوا ( semi permeable membrane   ) به منظور تهیه آب تصفیه شده از انواع آبهای موجود در طبیعت  و نیز برای تهیه آب شرب از آبهای شور و حتی آب دریا ( با میزان ناخالصی ppm 50000 ) بسیارمورد استفاده قرار می گیرد .

    اساس عملکرد این روش Reverse Osmosis )) بکارگیری مکانیسم اسمزی دریک غشاء نیمه تراوا بوده که به وسیله اعمال فشار معکوس باعث عبور مولکولهای آب از غشاء و حبس ناخالصیها در پشت آن می شود

این سیستمها با توجه به حجم آب تصفیه شده مورد نیاز و نیز آنالیز آب ورودی طراحی و ساخته می شود.