مزایای قرار دادن لامپهای uv

مزایای قراردادن لامپهای Ozone – UV قبل از فیلترهای هپا / اولپا

1-    دراین روش می توان طیف زیادی از میکروارگانیسم های هوای عبوری از راکتور را حذف و یا آنها را از بین برد .

لامپ UV-OZONE میکروبها را ازبین برده و فیلترهپا / اولپا لاشه میکروب را به دام می اندازد .

طیف UV-C بین 200-100 نانومتر خاصیت میکروب کشی دارد . درواقع UV-C درطول موج 254 نانومتر بیشترین اثر غیر فعالسازی روی میکروارگانیسم ها را دارد که این امر از طریق جوش دادن زنجیره وراثتی میکروارگانیسم ها انجام می شود . از طرفی درطیف UV-V ودرطول موج 187 نانومتر می توان غشای سلولی میکروارگانیسم ها را نیز از بین برد . بدین ترتیب در این روش می توان از دوعامل ضدمیکروبی ازن و اشعه ماوراء بنفش جهت ضدعفونی و استریل هوا استفاده کرد که قطعا راندمان عمل ضدعفونی را بالا می برد.

2-     از آنجاییکه فیلتر هپا / اولپا باکتریها را فقط به دام می اندازد ولی آنها را ازبین نمی برد لذا بار آلودگی فیلترهپا / اولپابالا رفته و طول عمر آنها کم می شود ولی با چیدمان لامپهای UV-OZONE فیلتر هپا / اولپا دیگر آلوده نمی شود چراکه میکروارگانیسم ها توسط UV و ازن ازبین می روند و هپا / اولپا درواقع لاشه میکروبها را میگیرد و ازطرفی چنانچه میکروارگانیسم زنده وارد هپا / اولپا شود ازن تولیدی لامپ وارد هپا / اولپا شده بار آلودگی هپا / اولپا را ازبین می برد.

3-     فیلترهای هپا/ اولپا به دلیل ساختار فیزیکیشان دارای عمق و ضخامت هستند ( این نوع فیلترها اغلب با عمق 15 و 30 سانتی متر درکارخانه تولید می شوند ) درنتیجه برخی میکروارگانیسم ها درلایه های اول به دام می افتند و برخی دیگر به عمق هپا / اولپا نفوذ کرده و درآنجا به دام می افتند درحالی که با چیدمان لامپهای UV-OZONEقبل از هپا/اولپا ، ازن تولیدی جذب لایه های عمیق هپا / اولپا شده باکتریها را ازبین می برد و درنتیجه طول عمر هلپا / اولپا را بالا برده و درزمان دفع فیلتر هپا / اولپا نیز بدلیل اینکه میکروبهای به دام افتاده از بین رفته اند دیگرجزء آلاینده های زیست محیطی نخواهد بود .

4-     لامپ طراحی شده دراین راکتور درطول موج 187 نانومتر باعث شکست مولکولی روی ترکیباتی خواهد شد که یک طرف آنها مولکول یا اتم اکسیژن می باشد(…, NO2, CO,CO2,SO2 این نوع آلاینده ها باعث ناراحتی های ریوی وحتی مرگ می شود درحالیکه این مجموعه می تواند این آلاینده ها را به ترکیبات بی ضرر تبدیل کند) بدلیل انرژی زیاد ساطع شده از لامپ این پیوندها شکسته می شوند وحاصل این شکست مولکولی از یک طرف گوگرد وکربن و ازت … و از طرف دیگر مولکول اکسیژن یااتم اکسیژن و یا ازن می باشد . گوگرد ، کربن و ازت ازطریق فیلتر هپا / اولپا از هوا فیلتر می شوند و آنچه درنهایت باقی می ماند اکسیژن و درصد بسیار کمی یون منفی می باشد که باعث بالارفتن کیفیت هوا نیز می شود.

5-     با چیدمان لامپهای UV-OZONE قبل از فیلتر هپا / اولپا ، اشعه UV ساطع شده میکروارگانیسم ها را از بین برده و ازن تولیدی لامپ نیز جذب فیلتر هپا / اولپا شده عوامل میکروبی داخل هپا / اولپا را از بین می برد لذا هپا/ اولپا فقط به عنوان لاشه گیر عمل کرده و هنگام تعویض و امحاء آن ازنظر بارآلودگی دیگر یک معضل زیست محیطی نخواهد بود.

6-   اصولا باید فیلترهای هپا / اولپا را درانتهای ترین قسمت کانال هوارسان قرارداد ولیکن دربسیاری از پروژه ها فیلترهای

هپا / اولپا بصورت سانترال درهواساز قرارمی گیرندکه دراین صورت بعد از هپا / اولپا درکانال انتقال هوا بارآلودگی میکروبی بوجود آمده و به مرور بر غلظت آن نیز افزوده می شود تا بدانجا که دیگر عملکرد فیلترهای هپا / اولپا خنثی میشود . درصورتیکه درهمپوشانی این نوع فیلترها و لامپهای UV-OZONE این معضل رفع خواهد شد . بدین صورت که مقداری از گاز ازن تولیدی لامپ جذب فیلتر هپا / اولپا شده و میکروبهای به دام افتاده را از بین می برد و مقدار کمی نیز وارد کانال هوارسان شده اجازه رشد و نمو به میکروارگانیسم ها را درداخل کانال نمی دهد و درنتیجه کانال به میزان زیادی عاری از میکروارگانیسم های خطرناک خواهد بود.

7-     لامپ UV-OZONEتعبیه شده درسیستم باعث می شود آلاینده های شیمیایی موجود درهوای عبوری از راکتور به عوامل و ترکیبات بی خطر وکم خطر تر تبدیل شوند به عنوان مثال گاز کشنده منواکسید کربن (CO) هنگامی که ازمقابل این لامپ عبور می کند شکسته شده تبدیل به اکسیژن و کربن می شود . کربن توسط فیلتر هپا / اولپا فیلتر