صافي شني – صافي کربني

 صافی شنی

به منظور حذف ذرات معلق و یا ذرات کلوئیدی موجود در آب این نوع فیلترها مورداستفاده قرارمی گیرد که بستر آنها حاوی شن سیلیس طبقه بندی شده می باشد .

 صافی کربنی

جهت حذف طعم و بوی بد آب از این نوع فیلتر ، استفاده می شود . آب از بستر زغال فعال  ( با خاصیت جذب سطحی بالا ) عبور کرده ، عمل حذف عوامل بو و طعم را انجام می دهد .

 

سیستمهای فوق باتوجه به حجم آب مورد نیاز طراحی و ساخته می شوند