مقایسه لامپهای UV و Ozone – UV در کانالهای هواساز

مقایسه لامپهای UV و Ozone – UV در کانالهای هواساز

کانالهای هواساز ، یکی از راههای ورود آلودگی به اتاقهای تمیز می باشد. لذا به منظور رفع این مشکل ، از فیلترهای متفاوتی از جمله فیلتر های فلزی و کیسه ای ، هپا ، استفاده می شود.

همانطور که اطلاع دارید ، یکی از موارد کاربرد لامپهای UV ، به منظور کاهش بار آلودگی میکروبی ، استفاده از این نوع لامپها در کانال های هواساز است . در این خصوص باید به لامپهای O3-UV ( ازن : O3 ) اشاره کرده که پیشرفته تر از لامپهای UV معمولی است.

لازم به ذکر است که محل قراردادن این نوع لامپها بین فیلترهای کیسه ای و هپا می باشند. توضیح اینکه فیلتر های هپا ، خاصیت کشندگی نداشته و فقط خاصیت جذب دارند. در نتیجه هنگام دفع ، جزء آلاینده های بیمارستانی خطرناک محسوب می شوند ، حال اگر فقط از لامپهای UV  استفاده شود ، چون در هنگام تحویل فیلترهای هپا از کارخانه و نیز نصب آنها ، طبعاً شرایط محیطی پاک و استریل نمی باشد ، لذا آلودگی اولیه در فیلترهای هپا بوجود آمده و این آلودگی اولیه با تغذیه هوای تازه و میکروارگانیسم های به دام افتاده در هپا و رطوبت موجود در هوا ، رشد و نمو کرده و سریع هپا را اشباع نموده و نتیجتاً در هنگام دفع هپا ، هم با مشکل زیست محیطی مواجه خواهیم شد و هم سلامت پرسنل و بهداشت محیط و جامعه را به خطر انداخته ایم.

لازم به توضیح می باشد، میکروارگانیسم هایی که از مقابل UV عبور می کنند ، یا از بین رفته یا در آنها جهش کروموزومی بوجود می آید که خود باعث افزایش بار آلودگی خواهد شد.این مشکل با استفاده از لامپهای O3-UV رفع خواهد شد.

مورد دیگر کاربرد این نوع لامپها ، در ارتباط با خروجی هواسازهاست که تمام آلودگی های بیمارستانی را وارد محیط زیست و جامعه نموده که خود در ارتباط با سلامت جامعه ، بسیاز حائز اهمیت می باشد. و این در حالی است که با استفاده از لامپهای O3-UV و با توجه به توضیحات فوق ، این معضل نیز قابل حل خواهد بود.

 

(( مقایسه لامپهای UV و Ozone – UV در کانالهای هواساز ))

* قابل توجه می باشد که پرتو دهی مستقیم به فیلتر هپا باعث از بین رفتن زود هنگام آن می شود.